Академия таможенной службы Украины

Материал из Энциклопедия Днепропетровски
Перейти к: навигация, поиск

Академия таможеной службы Украины.jpg

Академия Таможенной службы Украины

Высшие учебные заведения

Адрес: ул. Рогалева, 8, Центр (Нагорный - Гагарина пр.)

Тел. :745-55-96

Академія митної служби України - єдиний у країні вищий навчальний заклад, що готує фахівців для Державної митної служби України. Створена у червні 1996 р. Указом Президента України № 412/96. Влітку 1997 р. відбувся перший набір курсантів і слухачів.

З часу створення колектив академії цілеспрямовано працював на виконання ліцензійних та акредитаційних вимог щодо підбору висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, розробки і вдосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, організації й проведення наукових досліджень, а також зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

На сьогодні в стінах академії ведеться підготовка та перепідготовка з восьми напрямків:

· Менеджмент

· Облік і аудит

· Фінанси і кредит

· Міжнародна економіка

· Право

· Транспортні технології

· Комп'ютерні науки

· Державна служба


Відповідно до рішення ДАК від 13 квітня 2004 р. академія акредитована за ІІІ освітнім рівнем.

Відповідно до рішення ДАК від 25 лютого 2010 р. академія акредитована за ІV освітнім рівнем.

Указом Президента України від 23 березня 1998 р. академію визнано головною навчально-методичною установою національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців митної справи. Академія здійснює підготовку фахівців згідно зі стандартами вищої освіти за денною та заочною формами навчання; надає другу вищу освіту працівникам митних органів; здійснює підвищення кваліфікації керівного складу митної служби; проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження; готує наукові й науково-педагогічні кадри; проводить атестацію працівників митної системи на знання іноземних мов тощо.

Відповідно до вирішення питань освітньої діяльності та потреб митної служби відбувається постійне вдосконалення структури академії. З метою якісного забезпечення навчального процесу та проведення наукових досліджень кількість кафедр і лабораторій зростала, відбувалася оптимізація роботи всіх структурних підрозділів. Якщо в 1998 р. в академії функціонувало 9 кафедр і 4 навчальні лабораторії, то нині структура академії повністю відповідає вимогам до вищого навчального закладу IV рівня акредитації та включає: 3 факультети, інститут післядипломної освіти, 19 кафедр, 12 навчальних і наукових лабораторій. Організаційну, навчально-методичну, наукову та фінансово-господарську діяльність забезпечують 17 структурних підрозділів.

Від часу створення академії особлива увага приділялась формуванню якісного кадрового потенціалу викладачів. З 1997 р. у сім разів збільшилась кількість докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів, які працюють в академії на постійній основі.

До проведення навчальних занять залучаються також висококваліфіковані фахівці з інших навчальних закладів, активно здійснюється підготовка власних наукових і науково-педагогічних кадрів. З метою ефективного забезпечення такої підготовки з 1998 р. в академії працює аспірантура.

Іде інтенсивне формування сучасного бібліотечного фонду навчально-методичної та наукової літератури, який зараз становить 82 тисячі примірників, серед них 5300 - література митного спрямування.

У зв'язку з практичною відсутністю вітчизняної літератури з митної справи, викладачі академії проводять велику роботу щодо навчально-методичного забезпечення дисциплін митного спрямування. Безпосередньо професорсько-викладацьким складом за цей час видано 39 навчальних посібників, близько 40 монографій та конспектів лекцій, значну кількість методичних розробок і рекомендацій. Академія має власну видавничу базу та ліцензію на здійснення видавничої діяльності.

Велика увага в академії приділяється впровадженню в навчальний процес нових освітніх технологій, що дозволяють якнайбільше активізувати пізнавальну діяльність курсантів. У навчальному процесі використовуються більше 200 відеофільмів та відеоматеріалів, у тому числі 72 - з митної тематики.

З метою забезпечення комп'ютеризації навчального процесу та проведення наукових досліджень створено сучасні комп'ютерні класи та лінгафонні кабінети. Академія має доступ до мережі Internet, правової комп'ютерної бібліотеки "ЛІГА:ЗАКОН", електронної пошти і супутникового зв'язку митної системи.

Важлива також наукова діяльність. В академії проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження за напрямками:

- економічна безпека держави;

- організаційно-правове забезпечення митної справи в умовах європейського вибору;

- організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- інформаційні системи у сфері митної діяльності та інше;

- іноваційні технології у навчально-науковій діяльності.

Рішенням колегії Держмитслужби від 24.11.1998 р. академію визначено провідним центром наукових розробок у галузі митної справи. Щорічно тут проводяться науково-практичні та науково-методичні конференції з актуальних проблем митної справи за участю провідних науковців державних та іноземних навчальних закладів, наукових установ, а також фахівців-митників.

З метою підвищення якості досліджень науковці академії тісно співпрацюють з підрозділами Держмитслужби України, вченими інших вищих навчальних закладів, наукових центрів та установ.

Результати наукових досліджень публікуються у багатьох вітчизняних і зарубіжних виданнях. З 1999 р. видається "Вісник Академії митної служби України", включений до переліку фахових видань з економічних і технічних наук, тепер також з правових наук і з питань державного управління (це чотири окремі журнали), та статистичний бюлетень "Митна статистика зовнішньоекономічної діяльності", в якому зібрано повну інформацію щодо зовнішньої торгівлі нашої держави.

Велике значення надається організації наукової діяльності курсантів та слухачів, проведенню молодіжних науково-практичних конференцій і семінарів з актуальних питань митної справи, юриспруденції, економіки, інформаційних технологій тощо.

Академія активно співпрацює з митними навчальними закладами інших країн. З перших років існування вона бере участь у міжнародних програмах та проектах, серед яких програми TRANSFORM і TACIS, підтримує контакти з митними навчальними закладами країн Центральної та Західної Європи, Азії, Америки, країн СНД. На базі академії відбуваються семінари і стажування з митної тематики за участю провідних спеціалістів Євромитниці та ВМО.

Зважаючи на специфіку службової діяльності, велика увага в академії приділяється виховній роботі та формуванню професійної культури майбутнього митника. З метою виховання належних морально-етичних і психологічних якостей у курсантів, а також утвердження здорового способу життя активно працюють 6 гуртків художньої самодіяльності, у тому числі лауреат багатьох всеукраїнських конкурсів народний ансамбль танцю "Веселка", 8 клубів за інтересами, 10 спортивних секцій. Серед курсантів і слухачів академії є чемпіони світу, Європи та України. Нині в академії навчаються 5 майстрів і 11 кандидатів у майстри спорту, а також багато спортсменів високого рівня з боротьби дзюдо, рукопашного бою, кульової стрільби, гирьового спорту тощо.

В академії створено музей митної справи України, "Світлицю", дві художні галереї, одна з яких знайомить курсантів з творчістю кращих митців регіону, а інша поповнюється роботами викладачів та курсантів.

За період становлення академії значно зміцнено її матеріально-технічну базу. Порівняно з 1997 р. у 4,7 раза збільшено загальну площу навчальних корпусів та в 2,7 раза - площу гуртожитків. Академія має шість спортивних залів, стрілецький тир, спортивний майданчик, дві актові зали, численні приміщення для занять гуртків художньої самодіяльності. Повноцінне харчування курсантів і співробітників забезпечують їдальня та буфети.

Ссылки:

Академия таможенной службы Украины

Фаукультеты

Руководство

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты